§ 1  Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a)  zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.lemanuell.pl umów sprzedaży  i określa zasady wykonywania tych umów.

b)  dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.

c)  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2.  Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.lemanuell.pl Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3.  Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Jakub Zagajski P.H.U. Le Manuell z siedzibą przy ul. Spokojnej 1 B, 59-970 Zawidów, wpisanym do CEIDG (NIP 6151957555, REGON 362500185). 

1.4.  Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres  e-mail lenor@lemanuell.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Jakub Zagajski

Ul. Polna 8D

55-002 Dobrzykowice

1.5.  Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.  Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Wysyłki za granicę będą omawiane indywidualnie z Klientem.

1.7.  Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8.  Dowóz na terenie Wrocławia jest darmowy.

§ 2  Zawarcie umowy sprzedaży

2.1.  Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a)  złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie E-sklepu;

b)  złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

c)  złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;

d)  złożenie zamówienia telefonicznego

e)  złożenie zamówienie poprzez funpage na portalu https://www.facebook.com/LeManuellChemiazNiemiecWroclaw 

2.2.  Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.lemanuell.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.  

   2.2.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu www.lemanuell.pl, polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu  kierując się informacjami na stronie wypełniamy formularz zamówienia.

2.3.  W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zamówienia. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych oraz danych do wysyłki.

2.4.  W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres lenor@lemanuell.pl Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

2.5.  W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

2.6.  Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerami 695 317 106, 663 448 215 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora)..

  2.6.1.  Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.

  2.6.2.  Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

2.7.  W celu złożenia Zamówienia poprzez funpage na portalu www.facebook.com/LeManuellChemiazNiemiecWroclawStablowice należy wysłać wiadomość na funpagu. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość. 

  2.7.1.  W treści wiadomości Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

2.8.  W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.   

2.9.  Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2.10.  Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”

  2.10.1 Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 2.10 niniejszego regulaminu)

2.11.  Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)

2.12.  Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-18.00.

2.13.  Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§2.10 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Jakubem Zagajskim P.H.U. Le Manuell

2.14.  Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

2.15.  Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

2.16.  W przypadku gdy towar nie będzie chwilowo dostępny, mimo iż jest możliwość jego zamówienia poprzez E-sklep, Sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienie zamówienia.

§ 3  Płatność, wysyłka, dostawa

3.1  Płatność

3.1.1.  Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

  3.1.2.  Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną wyrażoną w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

  3.1.3.  Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) bezgotówkowej :

- płatność przelewem na rachunek sklepu (86 1050 1575 1000 0092 1736 5676),

- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska,

b) gotówkowej

-płatność za pobraniem

  3.1.3.1  Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Jakub Zagajski P.H.U. Le Manuell (86 1050 1575 1000 0092 1736 5676).

  3.1.4.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  3.1.5.  Na życzenie klienta wystawiana jest faktura uproszczona. W tym celu Kupujący zobowiązuje się do podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej.

3.2  Wysyłka, dostawa

  3.2.1.  Wysyłka towarów następuje, po skompletowaniu zamówienia, w terminie od 1 do 3 dni roboczych.

  3.2.2. Wysyłka realizowana jest na wskazany adres podany przez klienta. Odbywa się za pośrednictwem usług kurierskich bądź bezpośrednio przez sprzedającego (dotyczy tylko miasta Wrocław)

  3.2.3. Cena dostawy jest podana przy zamówieniu oraz jest dostępna na stronie www.lemanuell.pl w zakładce dostawa i płatność.

§ 4  Dane osobowe

4.1.  Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia.

4.2.  Administratorem danych osobowych jest Jakub Zagajski P.H.U. Le Manuell.

4.3.  Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.4.  Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora

§ 5  Reklamacje 

5.1.  Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

  5.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  5.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Jakub Zagajski

Ul. Wojanowska 68 m. 8

54-050 Wrocław

  5.1.3.  Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na lenor@lemanuell.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

    5.1.3.1.  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

    5.1.3.2.  Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.2. Reklamacje można również zgłaszać poprzez http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (od 15.02.2016 r)

5.3.  W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Sklep w celu budowania długotrwałej współpracy zrobi wszystko aby klienci byli usatysfakcjonowani z zakupów.

§ 6  Odstąpienie od umowy

6.1.  Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Jakub Zagajski

Ul. Wojanowska 68 m. 8

54-050 Wrocław

bądź też mailowo na adres: lenor@lemanuell.pl

6.2.  Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży

6.3.  Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

6.4.  W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.

6.5.  Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.7.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.10.  W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Sklep w celu budowania długotrwałej współpracy zrobi wszystko aby klienci byli usatysfakcjonowani z zakupów.

§ 7 Newsletter

7.1 Akceptując regulamin, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową. Informację będą miały na celu przedstawienie najnowszych promocji, wyprzedaży prowadzonych w sklepie internetowym.

7.2 W każdym mailu otrzymywanym od sklepu istnieje możliwość wypisania się z Newslettera.

§ 8  Informacje dodatkowe

8.1.  Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu www.lemanuell.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  8.1.1.  Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

  8.1.2.  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 8.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe. 

  8.1.3.  Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

  8.1.4.  Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

  8.1.5.  Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

8.2.  Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Product successfully added to the product comparison!
Le Manuell Chemia Gospodarcza z Niemiec Wrocław